Roomz by Jenny

Algemene voorwaarden interieurstylist – opdrachtgever

1. Definities

Verstaan wordt onder:

1.1 Advies: het resultaat van de werkzaamheden van de interieurstylist.

1.2 Algemene Voorwaarden: algemene voorwaarden interieurstylist – opdrachtgever,
zoals opgesteld door Centraal Register Interieur Styling Professionals.

1.3 Documenten: informatiedragers in elke vorm, verstrekt door de opdrachtgever dan
wel de interieurstylist.

1.4 Interieurstylist: de (rechts)persoon die de opdracht aanvaardt en in opdracht van de
opdrachtgever werkzaamheden verricht op het gebied van interieurontwerp,
interieurstyling en interieuradvies.

1.5 Object: het in het kader van het project uit te voeren product van stoffelijke aard.

1.6 Opdracht: de overeenkomst die tussen opdrachtgever en interieurstylist tot stand is
gekomen.

1.7 Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die de opdracht aan de
interieurstylist heeft verleend.

1.8 Project: het geheel van activiteiten gericht op het tot stand brengen van datgene wat
de opdrachtgever beoogt.

1.9 Werk: ontwerpen, schetsen, tekeningen, plastische werken en dergelijke in de zin van
de Auteurswet.

2. Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding,
onderhandeling over een opdracht en opdracht tussen opdrachtgever en
interieurstylist.

2.2 Als één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd
worden, dan blijven de overige bepalingen van toepassing. In dat geval treden de
opdrachtgever en de interieurstylist in overleg om de nietige of vernietigde
bepalingen te vervangen door nieuwe bepalingen. Deze nieuwe bepalingen zullen zo
veel mogelijk overeenkomen met het nietige of vernietigde gedeelte van de algemene
voorwaarden.

2.3 Als onduidelijkheid bestaat over een of meer bepalingen van deze algemene
voorwaarden dan moet uitleg plaatsvinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

2.4 Als er een situatie ontstaat die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan moet deze
situatie beoordeeld worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

2.5 De voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk uitgesloten.

2.6 Van de algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken als dat schriftelijk
tussen opdrachtgever en interieurstylist is overeengekomen.

2.7 Ook al verlangt de interieurstylist niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden,
dan behoudt de interieurstylist het recht om, in andere gevallen, stipte naleving van de
bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. De aanbieding

3.1 Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de interieurstylist zijn vrijblijvend, tenzij een
termijn is opgenomen voor aanvaarding. In dat geval vervalt de aanbieding na deze
termijn.

3.2 De interieurstylist kan niet aan zijn/haar aanbieding worden gehouden, als die
aanbieding, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving
bevat.

3.3 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van
overheidswege, tenzij anders is vermeld.

3.4 De in een aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief kosten, waaronder reis- en
verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.

3.5 Als aanvaarding van de aanbieding afwijkt van het in de aanbieding opgenomen
aanbod, dan is de interieurstylist daaraan niet gebonden. De opdracht komt alleen
volgens deze afwijkende aanvaarding tot stand als de interieurstylist dat aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgaaf verplicht de interieurstylist niet tot het verrichten van
een deel van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

4. De opdracht

4.1 De opdracht omvat datgene wat opdrachtgever en interieurstylist zijn
overeengekomen.

4.2 Voordat de opdracht tot stand komt, overleggen opdrachtgever en interieurstylist
voor zover mogelijk en relevant over:
a. de inhoud en omvang van de te verrichten werkzaamheden;
b. het ter beschikking stellen van een programma van eisen en wanneer die
verstrekt zullen worden;
c. het tijdschema waarbinnen de interieurstylist de werkzaamheden uitvoert;
d. een betalingsschema;
e. een raming van het honorarium en de bijkomende kosten, de btw niet
inbegrepen;
f. op welke wijze en hoe vaak informatieoverdracht en overleg tussen
opdrachtgever en interieurstylist plaatsvindt;
g. hoe omgegaan wordt met onderwerpen die ten tijde van de totstandkoming
van de overeenkomst nog niet zijn vast te stellen (hieronder wordt onder
andere verstaan meer-/of minderwerk).

4.3 De opdracht komt tot stand door de schriftelijke bevestiging ervan door de
opdrachtgever.

4.4 Het staat opdrachtgever en interieurstylist vrij het bestaan en de inhoud van de
opdracht met andere middelen te bewijzen.

4.5 De opdracht wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard of strekking
van de opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

4.6 De interieurstylist bepaalt de wijze waarop en door welke personen de opdracht
wordt uitgevoerd. Het bepaalde in artikel 7:404 BW en artikel 7:407 lid 2 BW wordt
uitgesloten.

4.7 Opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het object, worden
of namens de opdrachtgever verstrekt. De opdrachtgever kan de interieurstylist
aanwijzen als gemachtigde van de opdrachtgever op te optreden. Het inschakelen
van deze derden is voor rekening en risico van de opdrachtgever.

4.8 Blijkt het aanstellen van een of meer andere (derden-)adviseurs noodzakelijk voor een
goede realisatie van het project, dan gaat de opdrachtgever daartoe pas over na
overleg met de interieurstylist.

4.9 Verricht de interieurstylist of door de interieurstylist ingeschakelde derden
werkzaamheden op de locatie van de opdrachtgever, dan draagt de opdrachtgever
zorg voor de door deze persoon of personen in redelijkheid gewenste faciliteiten. De
kosten hiervan zijn voor rekening van de opdrachtgever. Dit geldt eveneens als de
werkzaamheden worden verricht op een door de opdrachtgever aangewezen locatie.

4.10 Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht dat het voor een behoorlijke uitvoering
van de opdracht noodzakelijk is de opdracht aan te passen, dan treden partijen
hierover met elkaar in overleg. Partijen nemen elkaars gerechtvaardigde belangen bij
dit overleg in acht.

4.11 Er is in ieder geval aanleiding de opdracht aan te passen als:
– er relevante wijzigingen optreden in (overheids)voorschriften of beschikkingen;
– er relevante wijzigingen optreden in de oorspronkelijke opdracht of het programma
van eisen;
– de opdrachtgever wijzigingen of varianten verlangt van werkzaamheden die al
zijn goedgekeurd;
– extra werkzaamheden tijdens de uitvoering van de opdracht noodzakelijk blijken.

4.12 Leidt het overleg als bedoeld in 4.10 tot aanpassing van de opdracht dan handelen
partijen vervolgens als omschreven bij de artikelen 4.1 tot en met 4.3.

4.13 Wil de opdrachtgever de opdracht onderbreken, dan is hij verplicht dit schriftelijk
mee te delen aan de interieurstylist onder vermelding van de gronden. Partijen treden
hierna in overleg om de gevolgen te bespreken. Lijdt de interieurstylist hierdoor
schade, dan is de opdrachtgever verplicht die schade te vergoeden. De interieurstylist
is verplicht de schade zoveel mogelijk te beperken.

5. Verplichtingen van de interieurstylist

5.1 De interieurstylist neemt door aanvaarding van de opdracht een
inspanningsverbintenis op zich. De interieurstylist zal de opdracht goed en zorgvuldig
uitvoeren, de opdrachtgever onafhankelijk ter zijde staan en zijn/haar diensten naar
beste kunnen en wetenschap uitvoeren.

5.2 De interieurstylist is verplicht om alle gegevens van de opdrachtgever vertrouwelijk te
behandelen, voor zover de interieurstylist weet of kan of behoort te weten dat deze
gegevens vertrouwelijk zijn.

5.3 De interieurstylist houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van de
werkzaamheden, voor zover noodzakelijk.

5.4 De interieurstylist houdt bij het uitvoeren van de opdracht rekening met relevante en
wettelijke regelingen, alsmede beroeps- en gedragsregels.

5.5 De opdracht wordt uitgevoerd volgens het overeengekomen tijdschema. Deze termijn
of termijnen zijn echter geen fatale termijnen, tenzij anders is overeengekomen.

5.6 De interieurstylist deelt aan de opdrachtgever mee welke persoon of personen
bevoegd zijn de interieurstylist te vertegenwoordigen of werkzaamheden uit te voeren
omdat dit wenselijk is voor een optimale uitvoering van de opdracht.

6. Verplichtingen van de opdrachtgever

6.1 De opdrachtgever is verplicht om alle gegevens van de interieurstylist vertrouwelijk te
behandelen, voor zover de opdrachtgever weet of kan of behoort te weten dat deze
gegevens vertrouwelijk zijn.

6.2 De opdrachtgever is verplicht alle voor de uitvoering van de opdracht benodigde
gegevens en informatie tijdig aan de interieurstylist ter beschikking te stellen. Hij
draagt zorg voor de juistheid van de verstrekte informatie. Wordt hieraan niet of niet
tijdig voldaan, dan is de interieurstylist gerechtigd de opdracht op te schorten en/of
alle uit de vertraging voortvloeiende kosten in rekening te brengen.

6.3 De opdrachtgever zal alle documenten die de interieurstylist produceert tijdig
beoordelen en controleren op juistheid.

6.4 De opdrachtgever is verplicht de interieurstylist te waarschuwen als hij in de adviezen
een tekortkoming heeft geconstateerd of zich daarvan bewust moet zijn geweest.

6.5 De opdrachtgever stelt de interieurstylist zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk tien
werkdagen na ontvangst van de adviezen in kennis van een tekortkoming.

6.6 De opdrachtgever verricht de aan de interieurstylist verschuldigde betalingen uiterlijk
op de overeengekomen dan wel aangegeven tijdstippen.

6.7 De opdrachtgever vrijwaart de interieurstylist of door de interieurstylist ingeschakelde
personen voor aanspraken van derden voortvloeiend uit de toepassingen of het
gebruik van het resultaat van de opdracht. Mocht de interieurstylist toch door derden
worden aangesproken, dan staat de opdrachtgever de interieurstylist zowel in als
buiten rechte bij en doet alles wat in dit geval van hem verwacht mag worden. Laat
de opdrachtgever dit na, dan is de interieurstylist gerechtigd zelf daartoe over te
gaan. Alle kosten die de interieurstylist hierdoor maakt zijn voor rekening van de
opdrachtgever.

6.8 De opdrachtgever blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de keuzes en
toepassingen van het door de interieurstylist gegeven advies.

7. Aansprakelijkheid

7.1 De interieurstylist is tegenover de opdrachtgever aansprakelijk voor schade die de
opdrachtgever direct lijdt als:
a) er sprake is van een toerekenbare tekortkoming en
b) de opdrachtgever de interieurstylist schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld en
c) de interieurstylist de gevolgen van de tekortkoming niet of niet tijdig heeft hersteld.

7.2 Tot de directe schade behoren in geen geval: bedrijfsschade, productieverlies, omzeten
winstderving, extra kosten voor de realisatie van het werk ter zake waarvan de
opdracht werd verstrekt die in de kosten zouden zijn begrepen indien de opdracht
van de aanvang af goed zou zijn uitgevoerd.

7.3 Indien de opdrachtgever van mening is dat de interieurstylist tekort is geschoten in de
nakoming van zijn/haar verplichtingen, stelt hij deze schriftelijk aansprakelijk en geeft
de gelegenheid die tekortkoming(en) op eigen kosten op te heffen.

7.4 Is de interieurstylist volgens artikel 7.1 aansprakelijk, dan dient de directe schade die
de opdrachtgever heeft geleden te worden vergoed.

7.5 De door de interieurstylist te vergoeden schade is per opdracht beperkt tot de hoogte
van het afgesproken honorarium, exclusief btw. Heeft de interieurstylist een
aansprakelijkheidverzekering waar de schade onder valt, dan is de te vergoeden
schade beperkt tot het bedrag van de uitkering van deze verzekering, vermeerderd
met het bedrag van het eigen risico.

7.6 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk
indien de opdrachtgever niet met bekwame spoed nadat hij de tekortkoming heeft
ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, ter zake schriftelijk en met
redenen omkleed bij de interieurstylist protesteert.

7.7 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming vervalt door
verloop van twee jaar nadat schriftelijk ter zake van een toerekenbare tekortkoming
is geprotesteerd.

7.8 De rechtsvordering uit hoofde van een toerekenbare tekortkoming is niet ontvankelijk
indien deze wordt ingesteld later dan vijf jaar vanaf de dag waarop de opdracht is
geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.

7.9 Elke aansprakelijkheid van de interieurstylist vervalt na vijf jaar gerekend vanaf de
dag waarop de opdracht is geëindigd door voltooiing, opzegging of ontbinding.

7.10 Is de opdrachtgever een consument, dan gelden de bepalingen over
aansprakelijkheid eveneens, tenzij het bepaalde als onredelijk bezwarend kan
worden aangemerkt.

8. Opzegging van de opdracht en de gevolgen

8.1 Opdrachtgever en interieurstylist hebben te allen tijde het recht de overeenkomst op
te zeggen zonder grond of op grond van:
– vertraging of onderbreking van de opdracht;
– toerekenbare tekortkomingen van opdrachtgever of interieurstylist;
– overmacht;
– financieel onvermogen;
– wijziging van de rechts- of samenwerkingsvorm;
– overlijden;
– arbeidsongeschikt raken van een bepaalde persoon.

8.2 Als de vertraging of onderbreking van de opdracht zolang duurt of zodanig van aard
is dat het onredelijk is nakoming van de opdracht te vragen, dan hebben
opdrachtgever en interieurstylist het recht de opdracht op deze grond op te zeggen.

8.3 Van een toerekenbare tekortkoming is sprake als de opdrachtgever of interieurstylist
die tekortkoming had kunnen en behoren te vermijden volgens de normale regels van
oplettendheid. Bij de interieurstylist is ook sprake van een toerekenbare tekortkoming
als die voorkomen had kunnen worden als de interieurstylist over de vereiste vakkennis
en middelen had beschikt. Handelt de opdrachtgever of interieurstylist laakbaar, dan
heeft dit dezelfde gevolgen als een toerekenbare tekortkoming. De wederpartij van
de partij aan wiens kant de toerekenbare tekortkoming zich voordoet, heeft het recht
de opdracht op deze grond op te zeggen. Is schade ontstaan door de toerekenbare
tekortkoming of laakbaar handelen, dan kan de schadelijdende partij een
schadevergoeding eisen op grond van de bepalingen in hoofdstuk 7.

8.4 Van overmacht is sprake als door feiten of omstandigheden, die niet aan een partij
zijn te wijten, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet gevraagd kan
worden. Tevens is sprake van overmacht als zich feiten of omstandigheden voordoen
die volgens de wet, rechtshandeling of een in het verkeer geldende opvatting niet
voor zijn rekening komen. Hieronder wordt in elk geval verstaan: ziekte(s),
werkstakingen, verkeersstoornissen, brand, noodweer, terreur en oorlog. De partij aan
wiens kant de overmacht zich voordoet, is bevoegd de opdracht op te zeggen.

8.5 Van financieel onvermogen is sprake als de opdrachtgever of interieurstylist surseance
van betaling of schuldsanering heeft aangevraagd of in staat van faillissement is
gesteld. Is er sprake van financieel onvermogen of zijn er redenen om aan te nemen
dat de wederpartij zijn/haar verplichtingen niet (volledig) zal nakomen, dan kan de
andere partij een schriftelijke verklaring eisen, waarin staat dat de wederpartij
bereid en in staat is de opdracht voort te zetten. Als de opdracht wordt voortgezet,
heeft de andere partij het recht genoegzame zekerheid te verlangen. Wordt de
gevraagde verklaring of de verlangde zekerheid binnen een bepaalde termijn niet
afgegeven, dan heeft de andere partij het recht de opdracht op deze grond op te
zeggen.

8.6 Van wijziging van een rechts- of samenwerkingsvorm is sprake als een partij haar
rechtspersoonlijkheid verliest (zoals in geval van fusie) of besloten wordt tot
ontbinding van de rechtspersoon. Doet zich zo’n situatie voor en ontleent de
wederpartij aan die omstandigheid een redelijk belang, dan is de wederpartij
bevoegd de opdracht op die grond op te zeggen.

8.7 Door het overlijden van een van de partijen eindigt de opdracht niet. Wel geeft het
de wederpartij en de erfgenamen of rechtverkrijgenden van de overledene het recht
de opdracht op te zeggen.

8.8 Is de opdracht toevertrouwd aan een bepaald persoon en raakt deze persoon
arbeidsongeschikt of komt te overlijden, dan geeft dit de opdrachtgever de
bevoegdheid de opdracht op te zeggen.

8.9 De opdracht wordt schriftelijk opgezegd, onder vermelding van de grond(en) van
opzegging en de datum waarop de opzegging ingaat. De opzegging treedt niet
eerder in werking dan nadat de interieurstylist het bericht daarover heeft ontvangen.
Na de opzegging zijn beide partijen verplicht alles te doen, na te laten en te
gedogen dat met het oog op de redelijke belangen van de wederpartij van haar
gevraagd mag worden.

8.10 Wordt de opdracht opgezegd, dan dient de opdrachtgever de interieurstylist te
betalen:
a) het honorarium en de bijkomende kosten naar de stand van de werkzaamheden op
het moment van opzegging en
b) alle gemaakte en nog te maken kosten, voortvloeiend uit verplichtingen die de
stylist ten tijde van de opzegging al is aangegaan met het oog op de verdere
vervulling van de opdracht.

8.11 Wordt de opdracht opgezegd door de opdrachtgever op een grond die bij de
opdrachtgever ligt of zonder grond, dan is de opdrachtgever verplicht een
vergoeding te betalen van 50% van het (resterende) deel van de kosten die de
opdrachtgever verschuldigd zou zijn bij de volledige vervulling van de opdracht. Deze
vergoeding is niet verschuldigd als wordt opgezegd op grond van overlijden of
overmacht.

8.12 Is de opdracht zonder grond opgezegd door de opdrachtgever, of op een grond die
bij de opdrachtgever ligt, dan mag de opdrachtgever het advies van de
interieurstylist slechts (laten) gebruiken na voorafgaande, schriftelijke toestemming van
de interieurstylist.

8.13 De interieurstylist kan voorwaarden verbinden aan zijn toestemming, waaronder de
betaling van een vergoeding en het recht om erop toe te zien dat het advies volgens
zijn bedoelingen wordt gebruikt.

8.14 Is al een aanvang gemaakt met de uitvoering van het object dan mag de
opdrachtgever het advies ook zonder toestemming van de interieurstylist gebruiken.
Het bepaalde in 8.13 blijft van toepassing.

8.15 Het gestelde bij de artikelen 8.11, 8.12, 8.13 en 8.14 geldt ook als de interieurstylist
heeft opgezegd op een grond gelegen bij de opdrachtgever.

8.16 Wordt de opdracht opgezegd door de interieurstylist op een grond die bij de stylist
ligt of zonder grond, dan strekt de betalingsverplichting van de opdrachtgever op
grond van artikel 8.10 niet verder dan voor zover de werkzaamheden en de kosten
voor de opdrachtgever van nut kunnen zijn. Bovendien mag de opdrachtgever 50% in
mindering brengen op het bedrag dat hij verplicht is aan de stylist te betalen. Het
bovenstaande geldt niet in geval van opzegging op grond van overmacht of
overlijden.

8.17 Als de interieurstylist de opdracht zonder grond of op een grond die bij de stylist ligt
heeft opgezegd, dan kan de opdrachtgever het advies zonder toestemming van de
interieurstylist (laten) gebruiken, tenzij redelijke belangen van de interieurstylist zich
daartegen verzetten. Een vergoeding voor het auteursrecht is in dat geval niet
verschuldigd.
8.18 Het gestelde bij 8.16 en 8.17 geldt ook als de opdrachtgever heeft opgezegd op
een grond gelegen bij de interieurstylist.

8.19 Ontbinding van een opdracht op andere gronden dan in hoofdstuk 8 van deze
algemene voorwaarden genoemd is niet mogelijk, tenzij de opdrachtgever een
consument is. De bepalingen in hoofdstuk 8 over de gevolgen van opzegging zijn in
dat geval ook van toepassing op de wettelijke ontbinding.

9. Eigendoms- en auteursrecht van de interieurstylist

9.1 Alle uit de opdracht voortkomende rechten van intellectuele eigendom, waaronder het
octrooirecht, het modelrecht en het auteursrecht, komen toe aan de interieurstylist. Kan
een dergelijk recht slechts verkregen worden door een depot of registratie, dan is
alleen de interieurstylist hiertoe bevoegd.

9.2 De interieurstylist heeft het uitsluitend recht tot openbaarmaking, verwezenlijking en
verveelvoudiging van zijn/haar ontwerpen, tekeningen, schetsen, foto’s en alle andere
afbeeldingen van zijn ontwerp, maquettes en modellen en alle andere voorwerpen of
informatiedragers, die van zijn/haar ontwerp een afbeelding of voorstelling vormen
of die zijn bedoeld in de Auteurswet, in de Eenvormige Beneluxwet inzake Tekeningen
en Modellen of in andere intellectuele wet- en regelgeving.

9.3 In het kader van de opdracht door de interieurstylist tot stand gebrachte documenten
worden eigendom van de opdrachtgever nadat de opdrachtgever aan zijn financiële
verplichtingen tegenover de interieurstylist heeft voldaan. De documenten mogen
worden gebruikt met inachtneming van de wetgeving op het gebied van intellectuele
eigendom.

9.4 Ook nadat de interieurstylist toestemming heeft gegeven tot verwezenlijking,
openbaarmaking of verveelvoudiging van zijn werk, behoudt hij de volgende rechten:
a. zich te verzetten tegen openbaarmaking van het werk zonder vermelding van
zijn/haar naam;
b. zich te verzetten tegen een wijziging in het werk;
c. zich te verzetten tegen elke misvorming, verminking of andere aantasting van
het werk, dat nadeel zou kunnen toebrengen aan de eer of goede naam van
de maker of zijn/haar waarde in deze hoedanigheid.

9.5 De interieurstylist heeft het alleenrecht van het in- en uitwendige van een naar zijn
ontwerp verwezenlijkt object foto’s te maken en te vermenigvuldigen. Wel heeft de
interieurstylist toestemming nodig van de opdrachtgever voor het openbaar maken
van de afbeeldingen die het inwendige van het object tonen, nadat het in gebruik is
genomen.

9.6 De opdrachtgever is verplicht het object in overeenstemming met het advies en de
bedoelingen van de interieurstylist uit te voeren. Pas na overleg met de interieurstylist
kan hij hiervan afwijken. De interieurstylist wordt door de opdrachtgever in de
gelegenheid gesteld zich ervan te overtuigen dat het object wordt uitgevoerd in
overeenstemming met zijn advies en bedoelingen.

9.7 De interieurstylist mag zijn/haar advies herhalen na overleg met de eerdere
opdrachtgever en zolang de belangen van een eerdere opdrachtgever zich hier niet
tegen verzetten.

9.8 De opdrachtgever mag het advies alleen met schriftelijke toestemming van de
interieurstylist opnieuw gebruiken. In dat geval worden in overleg advieskosten
vastgesteld, waarbij rekening wordt gehouden met de vergoeding voor het
auteursrecht.

10. Financiële bepalingen

10.1 Het honorarium is de vergoeding die de interieurstylist toekomt voor de geleverde
werkzaamheden, exclusief de omzetbelasting.

10.2 Onder bijkomende kosten vallen onder andere gemaakte reis- en verblijfkosten,
administratiekosten, kosten van inschakeling van derden en onvoorziene kosten.

10.3 Partijen leggen in de overeenkomst vast op welke wijze het honorarium van de
interieurstylist en de eventuele bijkomende kosten zijn geregeld. Dit kan zijn op basis
van de door de interieurstylist bestede tijd tegen een van tevoren afgesproken
uurtarief, een vast bedrag of een andere tussen partijen overeengekomen maatstaf.

10.4 Naast het honorarium is de opdrachtgever de bijkomende kosten van de
interieurstylist verschuldigd die gemaakt worden bij vervulling van de opdracht. De
opdrachtgever dient deze kosten afzonderlijk te vergoeden, tenzij partijen anders zijn
overeengekomen.

10.5 Als de interieurstylist met de opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs
overeenkomt, dan is de interieurstylist te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit
honorarium of deze prijs, als die verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of
verplichting als gevolg van de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een
stijging van de prijs van grondstoffen, lonen of andere gronden die bij het aangaan
van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

10.6 Voor wijzigingen die de interieurstylist moet uitvoeren die niet te wijten zijn aan een
toerekenbare tekortkoming is de opdrachtgever afzonderlijke kosten verschuldigd.
Ook wijzigingen zoals genoemd in bepaling 4.10 of 4.12 die leiden tot wijziging van
de werkzaamheden van de interieurstylist, leiden in overleg tot herziening van de
kosten.

10.7 Wordt de opdracht vertraagd of onderbroken en is dit niet te wijten aan de
interieurstylist, dan is de opdrachtgever verplicht de interieurstylist het honorarium en
de bijkomende kosten te vergoeden berekend naar de stand van het werk.

10.8 De interieurstylist factureert het honorarium en de eventuele bijkomende kosten
volgens een overeengekomen betalingsschema, of bij gebreke daarvan in
maandelijkse termijnen naar rato van de voortgang van de werkzaamheden, tenzij
anders is overeengekomen.

10.9 De interieurstylist heeft het recht een eindfactuur in te dienen zodra de
werkzaamheden zijn voltooid of de overeenkomst is opgezegd.

10.10 De factuur van de interieurstylist is gespecificeerd. Op verzoek van de opdrachtgever
wordt de factuur voorzien van de nodige bewijsstukken.

10.11 De opdrachtgever betaalt de factuur binnen 15 dagen na verzending van die factuur,
tenzij anders overeengekomen.

10.12 Betaalt de opdrachtgever niet tijdig, en is dit niet toe te rekenen aan de
interieurstylist, dan is hij in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist.
De interieurstylist heeft het recht het wettelijke rentepercentage over het niet betaalde
bedrag in rekening te brengen met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is
verstreken.

10.13 Indien de opdrachtgever een factuur niet tijdig betaalt, is de interieurstylist gerechtigd
de uitvoering van de opdracht op te schorten mits de opdrachtgever schriftelijk is
gemaand om alsnog binnen zeven dagen te betalen en die betaling is uitgebleven.

10.14 Voor de bepaling van hetgeen de opdrachtgever aan de interieurstylist verschuldigd
is uit hoofde van de aan de interieurstylist verstrekte opdrachten en/of de algemene
voorwaarden is de boekhouding/administratie van de interieurstylist bepalend. Dit
behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.

10.15 Alle door de interieurstylist gemaakt kosten om de factuur vergoed te krijgen, zowel
gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de
opdrachtgever.

11. Toepasselijk recht en geschillen

11.1 Op de opdracht tussen opdrachtgever en interieurstylist is Nederlands recht van
toepassing.

11.2 Verschil van mening tussen opdrachtgever en interieurstylist wordt zoveel mogelijk in
onderling overleg of via mediaton opgelost. Leidt dit niet tot een oplossing, dan
worden geschillen beslist door de bevoegde Nederlandse rechter.